Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
LTO Melkveehouderij: Passend mestbeleid via drie pakketten 08-03-2019
 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde eind 2017 een herbezinning van het mestbeleid aan. Haar visie Waardevol en Verbonden biedt daarvoor de kaders. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft een visie op het mestbeleid opgesteld waarin de bodem centraal staat. Om tegemoet te komen aan de diversiteit van melkveebedrijven heeft de vakgroep 3 beleidspakketten ontwikkeld. Binnen de pakketten krijgen melkveehouders meer controle over bemesting en mogen zij aan de bodem onttrokken mineralen aanvullen met dierlijke mest, mits aantoonbaar binnen gestelde milieurandvoorwaarden.
  

De LTO vakgroep Melkveehouderij zet in haar visie de bodem centraal. De vakgroep streeft naar het sluiten van lokale kringlopen voor voer en mest, zoals ook is geadviseerd door de Commissie Grondgebondenheid. Door een integrale aanpak te kiezen draagt het ook bij aan de klimaatopgaven en andere milieudoelen.

Gewasderogatie van 300 kilo stikstof per hectare grasland
Een passend mestbeleid faciliteert melkveehouders om kringlooplandbouw op hun bedrijf beter vorm te geven. Daarbij wordt uitgegaan van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Voor het verder sluiten van kringlopen is een efficiëntere benutting van stikstof en evenwichtsbemesting voor fosfaat nodig. Daarnaast is het belangrijk om dierlijke mest op het eigen bedrijf beter te benutten zodat minder kunstmest nodig is. De vakgroep pleit daarom voor een gewasderogatie van 300 kilo stikstof per hectare grasland. Dit stimuleert de teelt van gras en draagt bij aan milieudoelen, ook in de nu nog kwetsbare gebieden. Om daar een begin mee te maken willen de vakgroep pilots opstarten.

Drie beleidspaketten
Om tegemoet te komen aan de diversiteit van melkveebedrijven heeft de vakgroep 3 beleidspakketten ontwikkeld. Binnen de pakketten krijgen melkveehouders meer controle over bemesting en mogen zij aan de bodem onttrokken mineralen aanvullen met dierlijke mest, mits aantoonbaar binnen de gestelde milieurandvoorwaarden.
  • Generiek pakket
    Het generieke pakket is voor ondernemers die een eenvoudig regime wensen en ook andere maatschappelijke doelen nastreven, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor lokale biodiversiteit. In het generieke pakket verandert het beleid niet en is de kringloop voor eigen mineralen beperkt tot 170 kilo stikstof per hectare.

  • Kringloop pakket
    Het Kringloop pakket maakt een efficiënte kringloop mogelijk, terwijl er ook andere maatschappelijke doelen kunnen worden behaald. In dit pakket gaat de gewasderogatie voor bedrijfseigen stikstof op grasland omhoog naar 300 kilo per hectare en waardoor minder kunstmest hoeft te worden gebruikt.

  • Kringloopplus pakket
    Het Kringloopplus pakket is voor ondernemers die een hoge efficiëntie willen halen in hun mineralenkringloop. Er wordt voor fosfaat een bedrijfsspecifieke norm vastgesteld voor eigen dierlijke mest zodat die past bij de mineralenbehoefte van de gewassen. Via de KringloopWijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke stikstofbemesting uit eigen mest hierbij hoort. De ondernemer laat hiermee zien dat het bedrijf binnen de milieurandvoorwaarden past. Dit pakket bevordert de lokale kringloop en resulteert in een lager gebruik van kunstmest.X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210833
Bron : LTO Nederland
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen